NoteNote
CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2014-15, 2015-16 ªÀÄvÀÄÛ2016-17 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï D¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2017-18£Éà ¸Á°£À°è ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀºÀðUÉÆAqÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. Click here
Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here
SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Date Appl Commencement Last Date Appl Closing Status (to Know More )
01 APPLICATION FOR THE POST OF WELL BEING OFFICERS AND SENIOR WELL BEING OFFICERS ON CONTRACT BASIS IN POLICE DEPARTMENT – 2017 50+9 ALL 13-Apr-2017 12-May-2017 Click Here To Know Status
02 APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) - 2016-17 12 HK & NHK 04-Jan-2017 25-Jan-2017 Click Here To Know Status
03 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (INTELLIGENCE)(MEN & WOMEN) -2016 41 HK & NHK 19-Dec-2016 15-Jan-2017 Click Here To Know Status
04 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016 211 HK & NHK 21-Nov-2016 16-Dec-2016 Click Here To Know Status
05 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (WIRELESS) (MEN & WOMEN) - 2016 15 HK 21-Nov-2016 16-Dec-2016 Click Here To Know Status
06 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) -2016 6 HK & NHK 15-Nov-2016 07-Dec-2016 Click Here To Know Status
07 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL)(MEN & WOMEN) -2016 46 HK & NHK 15-Nov-2016 07-Dec-2016 Click Here To Know Status
08 Special Reserve Police Constable (KSRP)(Men) - 2016 849 NONHK 03-Oct-2016 02-Nov-2016 Click Here To Know Status
09 Police Constable (KSISF) )(Men) - 2016 396 NONHK 03-Oct-2016 02-Nov-2016 Click Here To Know Status
10 Police Sub Inspector(FPB) )(Men) and (Women) - 2016 24 HK & NONHK 03-Oct-2016 26-Oct-2016 Click Here To Know Status
11 Police Sub Inspector(KSISF) (Men) - 2016 18 NONHK 03-Oct-2016 26-Oct-2016 Click Here To Know Status
12 APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE (MEN &WOMEN)-2016 3477+515 NONHK 21-Sep-2016 17-Oct-2016 Click Here To Know Status
13 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016 1834 NONHK 21-Sep-2016 17-Oct-2016 Click Here To Know Status
14 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL)(MEN & WOMEN) -2016 398 NONHK 19-Sep-2016 13-Oct-2016 Click Here To Know Status
15 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS)(MEN& WOMEN) NHK -2016 28 NONHK 19-Sep-2016 13-Oct-2016 Click Here To Know Status
16 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) -2016 90 NONHK 19-Sep-2016 13-Oct-2016 Click Here To Know Status
17 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP)(MEN) -2016 28 NONHK 19-Sep-2016 13-Oct-2016 Click Here To Know Status
18 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE-K.S.R.P ( MEN & WOMEN)-2016 597 HK & NONHK 01-Aug-2016 31-Aug-2016 Click Here To Know Status
19 APPLICATION FOR THE POST OF SPL.RPC-KSRP (MEN) & PC(IRB)(MEN)-2016 530 HK & NONHK 01-Aug-2016 31-Aug-2016 Click Here To Know Status
20 THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR
(WIRELESS) ( MEN & WOMEN) -2016
18 HK & NONHK 25-Jan-2016 23-Feb-2016
21 THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR
(WIRELESS) ( MEN & WOMEN) -2016
19 HK & NONHK 25-Jan-2016 23-Feb-2016
22 THE POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR
(KSRP) (MEN) – 2016
08 HK 25-Jan-2016 23-Feb-2016
23 THE POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR
(KSRP) MEN & WOMEN – 2016
60 HK & NONHK 25-Jan-2016 23-Feb-2016
24 THE POST OF POLICE CONSTABLE
WIRELESS IN (MEN & WOMEN)-2016
301 HK & NONHK 11-Jan-2016 09-Feb-2016 Click Here To Know Status
25 THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)-2016 1638 HK & NONHK 07-Jan-2016 05-Feb-2016
26 THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE (MEN &WOMEN)-2016 1952 HK & NONHK 07-Jan-2016 05-Feb-2016
27 THE POST OF SPL.RPC-KSRP (MEN)-2016 760 HK & NONHK 07-Jan-2016 05-Feb-2016